Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13

Lượt xem:

Đọc bài viết


Bộ luật tố tụng dân sự 2017 số 92/2015/QH13 được Quốc hội trong kỳ họp khóa 10 thông qua ngày 25/11/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Bộ luật tố tụng dân sự 2017 bao gồm các quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự và nhiều điểm mới cập nhật thay cho Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 và Luật tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 sửa đổi năm 2011.