Ngoại ngữ - Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Tỉnh Đăk Nông

Ngoại ngữ

CÁC CHỦ ĐỀ THI VẤN ĐÁP CHỨNG CHỈ B TIẾNG ANH

CÁC CHỦ ĐỀ THI VẤN ĐÁP CHỨNG CHỈ B TIẾNG ANH (260 lượt xem)

* Personal Identification 1. What’s your name? 2. What’s your full name? 3. What’s your surname (last name = family name)? 4. How do you spell your name (first name) / last name? 5. How old are you? 6. Where are you from? 7. When were you born? = What’s your date of birth? 8.

Mẫu biến đổi câu trong tiếng anh

Mẫu biến đổi câu trong tiếng anh (786 lượt xem)

REVIEW OF STRUCTURE SENTENCE TRANSFORMATION

Đề thi Tiếng anh trình độ B tham khảo (03)

Đề thi Tiếng anh trình độ B tham khảo (03) (4 772 lượt xem)

Đề thi Tiếng anh trình độ B tham khảo (02)

Đề thi Tiếng anh trình độ B tham khảo (02) (1 191 lượt xem)

Đề thi Tiếng anh trình độ B tham khảo (01)

Đề thi Tiếng anh trình độ B tham khảo (01) (1 165 lượt xem)