Văn bản - Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Tỉnh Đăk Nông

Văn bản

Kế hoạch về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực giáo dục

Kế hoạch về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực giáo dục

Tài liệu giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị.

Tài liệu giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị.

Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (ban hành kèm theo

Luật tin ngưỡng tôn giáo số 02/2016/QH14

Luật tin ngưỡng tôn giáo số 02/2016/QH14

Hiệu lực thi hành: từ ngày 01/01/2018.

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13

Luật tiếp cận thông tin ra đời nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, cơ bản của công dân, đồng thời làm tiền đề cho việc thực hiện các quyền tự do dân chủ khác của con người, của công dân như đã nêu trong các công ước quốc tế và Hiến pháp Việt Nam.

Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13

Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13

Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016. Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 quy định về căn cước công dân: quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức,

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13

Bộ luật tố tụng dân sự 2017 số 92/2015/QH13 được Quốc hội trong kỳ họp khóa 10 thông qua ngày 25/11/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Bộ luật tố tụng dân sự 2017 bao gồm các quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ

Bộ luật Dân sự có hiệu lực thi hành 1/1/2017

Bộ luật Dân sự có hiệu lực thi hành 1/1/2017

Luật số 91/2015/QH13 của Quốc hội : Bộ Luật Dân sự

CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

Toàn văn chỉ thị 17 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG VỤ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO: Danh sách trực cơ quan nhân dịp 30/4 và 01/5 năm 2017

THÔNG BÁO: Danh sách trực cơ quan nhân dịp 30/4 và 01/5 năm 2017

Đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong cơ quan trong dịp nghĩ lễ 30/4 và 01/5 năm 2017, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tỉnh Đăk Nông phân công trực cơ quan, cụ thể như sau:

Đăk Nông: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học

Đăk Nông: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học

UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025″

Trang 1 / 3123