CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Toàn văn chỉ thị 17


KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG VỤ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO