Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – mẫu 1 (1 035 lượt xem)

Từ nội dung cho sẵn, hãy trình bày văn bản có dạng như sau và lưu vào thư mục đang làm việc với tên
BaiThiWord.docx