Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
03/KH-TTNNTH 30/01/2018 Kế hoạch, Kế hoạch Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018
02/KH-TTNNTH 29/01/2018 Kế hoạch, Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
01/KH-TTNNTH 02/01/2018 Kế hoạch, Công tác Truyền thông về Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018