Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13

Lượt xem:

Đọc bài viết

Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016. Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 quy định về căn cước công dân: quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.