Sử dụng Notepad để làm bàn phím tự động gõ liên tục một đoạn văn bản bất kỳ

Lượt xem:

Đọc bài viết

More Halloween Clip Art Illustrations at http://www.ClipartOf.comQuá trình này còn được biết đến với tên gọi là Ghost Keyboard Typing. Bạn không cần phải chạm tay vào bất kỳ một phím nào trên bàn phím và các từ sẽ tự động hiển thị trên Notepad.

Bước 1:

Kích chuột phải trên màn hình Desktop chọn New => Text Document để tạo một Notepad mới hoặc đơn giản chỉ cần mở Notepad lên.

Bước 2:

Copy chính xác đoạn code dưới đây rồi dán vào Notepad mà bạn vừa tạo:(LƯU Ý DẤU NHÁY KÉP ” )

set wshshell=wscript.CreateObject(“wScript.Shell”)
wshshell.run “Notepad”
wscript.sleep 400
wshshell.sendkeys “T”
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “R”
wscript.sleep 120
wshshell.sendkeys “U”
wscript.sleep 200
wshshell.sendkeys “N”
wscript.sleep 130
wshshell.sendkeys “G”
wscript.sleep 200
wshshell.sendkeys ” “
wscript.sleep 140
wshshell.sendkeys “T”
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “A”
wscript.sleep 150
wshshell.sendkeys “M”
wscript.sleep 200
wshshell.sendkeys ” “
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “N”
wscript.sleep 130
wshshell.sendkeys “G”
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “O”
wscript.sleep 120
wshshell.sendkeys “A”
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “I”
wscript.sleep 200
wshshell.sendkeys ” “
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “N”
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “G”
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “U”
wscript.sleep 200
wshshell.sendkeys ” “
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “T”
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “I”
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “N”
wscript.sleep 200
wshshell.sendkeys ” “
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “H”
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “O”
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “C”
wscript.sleep 200
wshshell.sendkeys ” “
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “T”
wscript.sleep 120
wshshell.sendkeys “I”
wscript.sleep 140
wshshell.sendkeys “N”
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “H”
wscript.sleep 200
wshshell.sendkeys ” “
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “D”
wscript.sleep 150
wshshell.sendkeys “A”
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “K”
wscript.sleep 200
wshshell.sendkeys ” “
wscript.sleep 120
wshshell.sendkeys “N”
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “O”
wscript.sleep 150
wshshell.sendkeys “N”
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “G”

Bước 3:

Lưu đoạn mã mà bạn vừa dán vào Notepad là Autotyping.vbs, chọn định dạng file (Save as type) là All files và phần mở rộng là .vbs.

Bước 4:

Bây giờ tiến hành kích đúp chuột vào file mà bạn vừa lưu, bạn sẽ nhìn thấy TRUNG TAM NGOAI NGU TIN HOC TINH DAK NONG tự động nhập từ trên Notepad.