Tài liệu giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị.

Lượt xem:

Đọc bài viết


Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-BTP ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp đã tổ chức biên soạn Tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị.

Để tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến giới thiệu sâu rộng nội dung các Tài liệu nêu trên đến đội ngũ công chức, viên chức và nhân dân thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức phù hợp.

Trong quá trình khai thác, sử dụng Tài liệu, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật – Đồng chí Nguyễn Kim Thoa, số điện thoại 04.62739470) để tháo gỡ, hướng dẫn kịp thời.

CÁC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM THEO
1. CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ.

2. DANH MỤC VĂN BẢN VỀ QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ

3. GIỚI THIỆU CÔNG ƯỚC VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ.

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VỀ DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG HIẾN PHÁP 2013.