THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG ANH, ỨNG DỤNG CNTT THÁNG 11/2017 (1 602 lượt xem)

TẢI ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI PHÍA DƯỚI.

1. MẪU ĐĂNG KÝ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

2. MẪU ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH

3. MẪU FILE NHẬN DANH SÁCH THÍ SINH